Jon TisdallListe vergriffener Bücher
Art.-Nr.: LESPEBCE, ISBN-10 0713444207, ISBN-13
 
Jonathan Speelman, Jon Tisdall, Robert G. Wade

Batsford Chess Endings

Englisch, 448 Seiten, 1100 Diagramme, kartoniert, 1993.
 
Pfeil vor weitere Informationen, Rezensionen
Jonathan Speelman, Jon Tisdall, Robert G. Wade - Batsford Chess Endings
Art.-Nr.: LOKEEEVR, ISBN-10 3891680082, ISBN-13
 
Raymond Keene, James Plaskett, Jon Tisdall

Englische Verteidigung ...e6, ...b6, ...Lb7

Deutsch, 108 Seiten, 136 Diagramme, kartoniert, 1990.
 
Pfeil vor weitere Informationen, Rezensionen
Raymond Keene, James Plaskett, Jon Tisdall - Englische Verteidigung ...e6, ...b6, ...Lb7
Art.-Nr.: LOKEETED, ISBN-10 0713413220, ISBN-13
 
Raymond Keene, James Plaskett, Jon Tisdall

English Defense ... e6, ..b6

Englisch, 100 Seiten, kartoniert, 1987.
 
Pfeil vor weitere Informationen, Rezensionen
Raymond Keene, James Plaskett, Jon Tisdall - English Defense ... e6, ..b6
Art.-Nr.: LOTISTGE
 
Jon Tisdall

Grunfeld Exchange

Englisch.
 
Pfeil vor weitere Informationen, Rezensionen
 
Art.-Nr.: LOTISTEG2
 
Jon Tisdall

Grunfeld, Exchange

Englisch.
 
Pfeil vor weitere Informationen, Rezensionen
 
Art.-Nr.: LXTISIYCN, ISBN-10 1857441567, ISBN-13 9781857441567
 
Jon Tisdall

Improve Your Chess Now

Englisch, 224 Seiten, kartoniert, 1997.
 
Pfeil vor weitere Informationen, Rezensionen
Jon Tisdall - Improve Your Chess Now
Art.-Nr.: LOTISLD
 
Jon Tisdall

Leningrad Dutch

Englisch.
 
Pfeil vor weitere Informationen, Rezensionen
 
Art.-Nr.: LOTISTSO
 
Jon Tisdall

Scotch Opening

Englisch.
 
Pfeil vor weitere Informationen, Rezensionen
 
Art.-Nr.: LXMARSHO, ISBN-10 1871541948, ISBN-13
 
Andrew Martin, Jon Tisdall, Richard O’Brien

Short

Englisch, 193 Seiten, kartoniert, 1993.
 
Pfeil vor weitere Informationen, Rezensionen
Andrew Martin, Jon Tisdall, Richard O'Brien - Short
Top  Top zurück  zurück zur
  Autorenübersicht